Chat with us, powered by LiveChat
Kontakt

+48 61 44 73 840

Zapraszamy pon.-pt. 7:30 do 15:30

kontakt@trofeo.biz

Terespotockie 12a
64-330 Opalenica

Formularz kontaktowy
0
Twój koszyk
0,00 zł
Twój koszyk jest pusty

Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPREZDAŻY

 

§ 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług, których sprzedawcą jest TROFEO AWARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Terespotockie 12a, 64-330 Opalenica, NIP: 7882042724, REGON:528509261.  KRS: 0001103524.
OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez TROFEO AWARDS Sp. z o.o. w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu.
OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie TROFEO AWARDS Sp. z o.o. lub na stronie internetowej www.trofeo.biz.
Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.
 

§ 2. DEFINICJE

 

Użyte w niniejszych OWS określenia oznaczają:

Sprzedający –TROFEO AWARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Terespotockie 12a, 64-330 Opalenica, NIP: 7882042724, REGON:528509261.  KRS: 0001103524.
Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
Termin płatności – dzień, w którym należność za towar bądź usługę staje się wymagalna.
Towar – rzeczy ruchome, usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
Zamówienie – oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem lub e-mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.
Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone Kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.
 

§ 3. OFERTY I ZAMÓWIENIA

 

Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli zostały opatrzone ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.
Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:
nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu i numeru telefonu,
numer NIP,
wskazanie nr oferty, jeśli dotyczy,
określenie wskazanego Towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,
ilość zamówionego Towaru a także pozostałe parametry określające dany Towar, np. materiał lub produkt,
termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru Towaru, w tym koszt.
Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie Zamówienia przez Kupującego oraz pisemne Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego (w formie e-mail, listownie na adres siedziby firmy, za pomocą poczty elektronicznej). Pisemne Potwierdzenie Zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie Zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
Jeżeli Zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie w Zamówieniu numeru tej oferty. W razie nie powołania się na numer oferty, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności Towaru, jak również niezgodności w szczególnych parametrach Towaru określonych w pierwotnym Zamówieniu.
Anulowanie Zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania Zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość Zamówienia.
Jeżeli Kupujący nie dostarczy Sprzedającemu w ustalonym terminie materiałów, tekstów, dokumentów czy informacji potrzebnych do realizacji zamówienia, Sprzedający jest uprawniony do jednostronnej zmiany terminu realizacji Zamówienia.
Towary tworzone na indywidualne Zamówienie Kupującego nie podlegają zwrotowi ani wymianie, przy czym Zamówienia na Towary wykonywane na indywidualne potrzeby Kupującego będą realizowane dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez Kupującego plików produkcyjnych (wizualizacji), które otrzyma od Sprzedającego.
Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego i pisemnego zawiadomienia Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dotrzymania warunków realizacji Zamówienia.
 

§ 4. TERMINY I WARUNKI DOSTAW

 

Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Towar spełniając warunki określone w Potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia, tzn. termin i miejsce dostawy, ilość, rodzaj towaru, cena.
W przypadku ustalenia w warunkach płatności formy „przedpłata”, termin realizacji dostawy może ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu wpłaty. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem firmy spedycyjnej.
Wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą wydania Towaru z magazynu.
Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia Towaru, stosuje się zasady określone w § 3 ust. 8.
Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego Towaru z Zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego Towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 5 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.
Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego Towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem Towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany Towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.
Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć Towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia Towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia Towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane Towary objęte zastrzeżeniem własności.
 

§ 5. PŁATNOŚCI I CENY

 

Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie.
Wyłączna forma płatności dla Kupującego, który składa Zamówienie po raz pierwszy u Sprzedającego to „przedpłata”, chyba że zostanie ustalona pisemnie ze Sprzedającym inna forma.
Sprzedający, zależnie od wielkości składanego przez Kupującego Zamówienia, może zastrzec sobie przystąpienie do realizacji zamówienia od wpłaty zaliczki.
W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną Towaru jest cena wynikająca z Potwierdzenia Zamówienia, która zostanie powiększona o należny podatek VAT.
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia, a także żądania przedpłaty na Towary z przyjętych już do realizacji następnych Zamówień.
Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważni Sprzedającego do przerwania dostaw Towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych Zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego Zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego Zamówienia Kupującego.
Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego Kupujący nie może dokonywać potrąceń jakichkolwiek należności z należnościami Sprzedającego.
Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Towar w ustalonym terminie.
 

§ 6. TWORZENIE PROJEKTÓW NA POTRZEBY KLIENTA

 

Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesłanych do Sprzedawcy materiałów potrzebnych do wykonania projektu (tekstów, informacji, dokumentów) pod względem treści, błędów literowych, stylistycznych oraz jakości i wielkości przekazywanych zdjęć. Sprzedawca nie odpowiada za treści zawarte w przesłanych mu przez Kupującego materiałach, w szczególności Sprzedawca nie odpowiada za naruszenia przez Kupującego praw autorskich lub praw własności przemysłowej osób trzecich.
Odpowiedzialność za błędy w treści projektu przechodzi na Kupującego także w sytuacji, kiedy wykonany przez Sprzedającego projekt zostanie przez Kupującego zaakceptowany.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do publikowania wykonanych zdjęć, projektów po realizacji w swoim portfolio: na stronie internetowej, podczas prezentacji prac na spotkaniach z klientami, w mediach społecznościowych oraz działaniach marketingowych.
Sprzedający zastrzega sobie prawa autorskie oraz własności jego ofert, dokumentów i projektów. Bez zgody Sprzedającego nie można udostępniać materiałów osobom trzecim.
Autorskie prawa majątkowe do projektów i zdjęć wykonanych przez Sprzedającego, przechodzą na Kupującego z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, wskazanym na fakturze.
Jeżeli w trakcie prac nad projektem lub pracą fotograficzną okaże się, że dla jego poprawnego wykonania lub zagwarantowania wymaganej jakości niezbędne jest użycie innych technik produkcji lub materiałów niż wcześniej wyszczególnione w zamówieniu, Sprzedający jest uprawniony do zmiany treści Zamówienia, pod warunkiem pisemnej akceptacji przez Kupującego treści zmienionego Zamówienia. Brak akceptacji przez Kupującego zmienionej treści Zamówienia jest traktowany, jak anulowanie Zamówienia przez Kupującego i zastosowanie znajduje § 3 ust. 5.
Pliki otwarte przygotowywanych projektów są przekazywane Kupującemu tylko za dodatkową opłatą. Sprzedający może także zdecydować o braku możliwości przekazania takich plików. Pliki otwarte nie zawierają pliku z czcionką zawartą w projekcie. Jeżeli jest to czcionka płatna, Kupujący może samodzielnie dokonać jej zakupu we wskazanym przez Sprzedającego źródle. Jeżeli projekt powstał z połączenia elementów autorskich i elementów objętych odrębną umową licencyjną (zdjęcia stockowe, itp.) zgodnie z umową licencyjną Sprzedający nie ma możliwości przekazania ich w innej postaci niż w wykonanych projektach. Elementy objęte umową licencyjną nie zostaną przekazane w ramach przekazania plików otwartych.
Jeśli nie ustalono inaczej wykonanie projektu oraz pierwsza poprawka są bezpłatne. W przypadku większej ilości poprawek Sprzedający naliczy dodatkową opłatę za pracę studia graficznego.
W przypadku produkcji prac realizowanych w technice druku UV lub cyfrowego, Sprzedający zaleca wykonanie wydruków próbnych proofów kolorystycznych. W sytuacji, gdy druk materiałów następuje bez wykonania wskazanego proofu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności kolorystyczne pomiędzy przedstawionym projektem w wersji elektronicznej a wydrukiem finalnym. Wydruk próbny wykonywany jest przez Sprzedającego na koszt Kupującego.
Zdjęcia zakupione z biblioteki RF na potrzeby projektów mogą być wykorzystane tylko przez Sprzedającego zgodnie z umową licencyjną. Sprzedający nie ma możliwości przekazania zakupionych zdjęć Kupującemu w innej postaci niż w wykonanych projektach.
 

§ 7. TOLERANCJA WAGI, FORMATU I GRAMATURY

 

Dopuszcza się tolerancję wagi, formatu, ilości arkuszy, gramatury siły klejenia oraz barwy i połyskliwości oraz pozostałych parametrów sprzedawanego Towaru w zależności od tolerancji stosowanych przez podmiot/y u którego/ych Sprzedający zaopatruje się w Towar lub w składniki Towaru, w tym producenta danego rodzaju Towaru. Na wyraźne pisemne życzenie Sprzedający określa Kupującemu tolerancję wybranych parametrów Towaru.

 

§ 8. GWARANCJA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYNE

 

Sprzedający udziela na swoje wyroby gwarancji. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży, pod warunkiem, że Towar jest używany i przechowywany właściwie oraz w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi.
W razie stwierdzenia wady fizycznej (wad fizycznych) Towaru, Kupującemu przysługuje prawo skierowania do Sprzedającego pisemnej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 2 (dwóch) dni roboczych od momentu ujawnienia wady.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z gwarancji oraz z tytułu rękojmi za wady Towaru w szczególności w przypadku:
braku niezwłocznego sprawdzenia przez Kupującego zgodności (zbadania) otrzymanego Towaru z Zamówieniem, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 6 OWS lub
braku skierowania lub nieterminowego skierowania do Sprzedawcy pisemnej reklamacji, zgodnie z postanowieniami ust. 2 niniejszego paragrafu lub
dopuszczalnych odstępstw jakościowych Towaru powstałych podczas procesu produkcyjnego, a w szczególności dopuszczalnej tolerancji, o której mowa w § 7 OWS lub
gdy skierowana w terminie pisemna reklamacja, zgodnie z postanowieniami ust. 2 niniejszego paragrafu, nie dotyczy wady fizycznej (wad fizycznych) Towaru, a w szczególności, gdy jest to wada (wady) powstała:
wskutek uszkodzeń mechanicznych Towaru lub
wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem używania Towaru lub
podczas dokonywania przeróbek Towaru lub
wskutek naturalnego zużycia Towaru
wskutek użycia Towaru z produktami uzupełniającymi innych producentów.
W razie złożenia reklamacji, Kupujący jest zobowiązany zaprzestać użytkowania Towaru oraz umożliwić Sprzedającemu zbadanie Towaru, z uwzględnieniem sposobu i warunków jego użytkowania oraz przechowywania. Dalsze użytkowanie Towaru może nastąpić po zajęciu stanowiska przez Sprzedającego, co do uznania bądź odrzucenia reklamacji.
W razie uznania reklamacji, Sprzedający zobowiązany jest do wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad, na swój koszt, w jak najkrótszym terminie wynikającym z możliwości produkcyjnych podmiotu/ów u którego/ych Sprzedający zaopatruje się w Towar lub w składniki Towaru i innych ciążących na nim zobowiązań, a Kupującemu nie przysługują jakiekolwiek inne roszczenia z tego tytułu. Kupujący dokonuje zwrotu reklamowanego Towaru na koszt i ryzyko Kupującego w stanie nie pogorszonym, w oryginalnych opakowaniach do wskazanego przez Sprzedającego magazynu w terminie wskazanym przez Sprzedającego.
Złożenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania jakiejkolwiek płatności na rzecz Sprzedającego.
Określone w niniejszym paragrafie uprawnienia Kupującego są określonymi w sposób wyczerpujący uprawnieniami Kupującego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne Towaru z danej Umowy. Uprawnienia Kupującego z tytułu gwarancji będą mu przysługiwały jedynie wówczas, gdy wraz z wydaniem Towaru Sprzedający wręczy Kupującemu dokument gwarancyjny na Towar z danego Zamówienia (określający w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, warunki i czas trwania gwarancji i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej oraz uprawnienia przysługujące Kupującemu), adresowany do Kupującego i wystawiony przez Sprzedającego bądź podmiot u którego Sprzedający zaopatruje się w Towar lub w składniki Towaru.
W przypadku, gdy Kupujący zrezygnował z zamówienia próbki Towaru, który jest wykonywany na indywidualne zamówienie, reklamacje z tytułu niezgodności kolorystycznej, trwałościowej lub innej nie przysługują.
Towary tworzone na indywidualne zamówienie Kupującego nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 

§ 9. SIŁA WYŻSZA

 

Jeżeli okoliczności pozostają poza kontrolą Sprzedającego i Kupującego, w szczególności takie jak zakłócenia w produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez strajki, awarie fabryki i urządzeń, wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi itp., dostawa może być odpowiednio opóźniona lub zatrzymana, za pisemnym powiadomieniem, do czasu przywrócenia normalnych warunków. Za siłę wyższą uznaje się także sytuację, gdy dotrzymanie warunków realizacji Zamówienia jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn leżących po stronie podmiotu/ów u którego/ych Sprzedający zaopatruje się w Towar lub składniki Towaru.

 

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.
Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

 

Zarządzaj plikami cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta